Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Dữ liệu lớn {Political}

Chúng tôi nhận được hơn một triệu câu trả lời duy nhất (và lọc ra nhiều lần gửi) cho khảo sát các vấn đề chính trị của chúng tôi mỗi ngày và phân loại các nội dung gửi theo trang web chính trị, tiểu bang, thành phố và giới thiệu. Chọn sự cố bên dưới để bắt đầu khám phá.

Vấn đề xuất nhập cảnh

Các vấn đề xã hội

Các vấn đề khoa học

Các vấn đề chính sách đối ngoại

Vấn đề về chăm sóc sức khỏe

Vấn đề giáo dục

Các vấn đề chính sách trong nước

Các vấn đề hình sự

Các vấn đề an ninh quốc gia

Vấn đề kinh tế

Vấn đề môi trường

Vấn đề bầu cử

Sự cố Giao thông

Svenska Ngôn ngữ tiếng Việt]